• سینی پیوتر
  • مربع
  • رنگ مسی
  • دارای دو دسته
  • رنگ ثابت
  • طول با احتساب دسته 39 سانت